Chen Style TaiChi Sword 49 Forms

Updated: Oct 5, 2020
陈氏太极单剑49式套路名称

Chen Style TaiChi Sword 49 Form

1单剑起势(Dan Jian Qi Shi)       Starting Form of Taiji Sword

2朝阳剑(Zao Yang Jian)    Face-the-sun Sword

3指路(Xian Ren Zhi Lu)   The celestial Points a Way Out

4青龙出水(Qing Long Chu Shui)           Blue Dragon Flying out of Water 5 护膝剑  (Hu Xi Jian) The Sword Protect Knees

6 闭门势  (Bi Men Shi)           Closing Door Form

7青龙出水(Qing Long Chu Shui)   Blue Dragon Flying out of Water 8 翻身下劈剑(Fan Shen Xia Pi Jian)   Turn Body Over to Hack Sword 9 青龙转身(Qing Long Zhuan Shen)   Blue Dragon Flying out of Water

10 斜飞 (Xie Fei)                  Oblique Flying

11 展翅点头(Zhan Chi Dian Tou)     Spread Wing and Nod Head

12 拨草寻蛇(Bo Cao Xun She)    Beat Grasses to Look for the Snake 13 金鸡独立(Jin Ji Du Li)       Golden Rooster Stands on one leg

14 仙人指路(Xian Ren Zhi Lu)     The Celestial Points a Way Out

15 盖拦势(Gai Lan Shi)           Covering and Intercepting Form

16 古树盘根(Gu Shu Pan Gen)    An Ancient Tree with Twisted Roots 17 饿虎扑食(E Hu Pu Shi)         Tiger Pounces on Prey

18 青龙摆尾(Qing Long Bai Wei)    Green Dragon Swings Its Tail

19 倒倦肱  (Dao Juan Gong)      Step Backward and Whirl Arms

20 野马跳涧(Ye Ma Tiao Jian)      Wild House Jumps over a Gully 21 白蛇吐信(Bai She Tu Xing)     White Snake Spits Its Tongue

22 乌龙摆尾(Wu Long Bai Wei)     Black Dragon Swings Its Tail

23 钟馗仗剑(Zhong Kui Zhang Jian)  ZhongKui Raises the Sword

24 罗汉降龙(Luo Han Xiang Long)   The Arhat Tame the Dragon 25 黑熊翻背(Hei Xiong Fan Bei)     Black Bear Turns Back

26 燕子啄泥(Yan Zi Zhuo Ni)         The Swallow Peck at the Mud

27 白蛇吐信(Bai She Tu Xin)        White Snake Spits Its Tongue

28 斜飞   (Xie Fei)                 Oblique Flying 29 鹰熊斗智(Ying Xiong Dou Zhi)   Battle of Wits between the Eagle and Bear

30燕子啄泥(Yan Zhi Zhuo Ni)        The Swallow Peck at the Mud

31摘星换斗(Zhai Xing Huan Dou)   Pluck the Star to Exchange the Plough

32海底捞月(Hai Di lao Yue)    Scoop up the Moon from the Bottom of the Sea 33仙人指路(Xian Ren Zhi Lu)        The celestial Points a Way Out

34 凤凰点头(Feng Huang Dian Tou)   The Phoenix Nods Its Head

35 燕子啄泥(Yan Zi Zhuo Ni)       The Swallow Pecks at the Mud

36 白蛇吐信(Bai She Tu Xin)        White Snake Spits Its Tongue 37 斜飞 (Xie Fei)                 Oblique Flying

38 左托千斤(Zuo Tuo Qian Jin)    Hold the weighty Leftward

39 右托千斤(You Tuo Qian Jin)     Hold the weighty Rightward

40 燕子啄泥(Yan Zi Zhuo Ni)       The Swallow Pecks at the Mud 41 白猿献果(Bai Yuan Xian Guo)   White Ape Presents Fruit

42 落花流水(Luo Hua Liu Shui)    Flowers Falling Form

43 上下斜刺(Shang Xia Xie Ci)     Thrusting Up and Down

44 斜飞(Xie Fei)                  Olique Flying 45 哪咤探海(Na Zha tan Hai)       Nezha Searches the Sea

46 怪蟒翻身(Guai Mang Fan Shen) Python Turns Over Its Body

47 韦驮献杵(Wei Tuo Xian Chu)     Weituo Presents a Pestle

48 磨盘剑(Mo Pan Jian)            The Mill Stone Sword 49 单剑收势(Dan Jian Shou Shi)     Finishing Form 

+86 152 959 20102

+86 152 959 20102

FangYuan TaiChi Centre

XinLingCun, Jiedong District, Jieyang City, Guangdong Province, China

  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • 白色的Twitter圖標

FangYuang Tai Chi © 2018.